Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás váš zájem o naši firmu. Vedení firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH přikládá ochraně osobních údajů velký význam. Internetové stránky firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH lze v zásadě používat bez jakéhokoli zadávání osobní údajů. Pokud však určitá osoba hodlá využít zvláštních služeb naší firmy prostřednictvím našeho webu, může to vyžadovat zpracování osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nutné a nevztahuje-li se na takové zpracování žádná zákonná norma, požadujeme obecně souhlas příslušné osoby.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla určité osoby se provádí v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu se zemskými předpisy o ochraně osobních údajů, které platí pro firmu Christel Knoll Vertriebsservice GmbH. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů informuje naše firma veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Příslušné osoby jsou rovněž tímto prohlášením o ochraně osobních údajů poučeni o svých právech.

Pro zpracování údajů používá firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH (jako subjekt odpovědný za zpracování) četná technická a organizační opatření, která zajišťují bezproblémovou ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím tohoto webu. Internetové přenosy dat však v zásadě vykazují určitá bezpečnostní rizika, a nelze tedy zaručit absolutní ochranu. Na základě toho má kdokoli možnost sdělit nám osobní údaje alternativními cestami, například telefonicky.

1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH vychází z pojmosloví použitého evropským zákonodárstvím a regulátorem při sestavování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů má být snadno čitelné a srozumitelné veřejnosti i našim zákazníkům a obchodním partnerům. Proto chceme nejprve vysvětlit použité pojmy.

V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

 • a) osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „dotčená osoba“). Za identifikovatelnou se považuje fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, k identifikačnímu číslu, k údajům o poloze, k on-line identifikátoru nebo k jednou nebo více zvláštním charakteristikám vyjadřujícími fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b) dotčená osoba

Dotčená osoba je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje subjekt odpovědný za zpracování zpracovává.

 • c) zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo série operací prováděných s pomocí nebo bez pomoci automatizovaného procesu v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, evidence, organizování, uspořádávání, ukládání, přizpůsobování nebo úprava, načítání, dotazování, používání, zveřejňování prostřednictvím předání, šíření nebo jiné formy poskytnutí, harmonizace nebo sdružení, omezení, vymazání nebo likvidace.

 • d) omezení zpracování

Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) profilování

Profilování je jakýkoli druh automatizovaného zpracování osobních údajů, který zahrnuje použití takových osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze a předpovědi aspektů týkajících se pracovního výkonu, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místě pobytu nebo přesunu této fyzické osoby.

 • f) pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, aby osobní údaje již nebylo možné přiřadit ke konkrétní dotčené osobě subjektu bez pomoci dalších informací, pokud se tyto dodatečné informace uchovávají odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) odpovědný subjekt nebo subjekt odpovědný za zpracování

Odpovědný subjekt nebo subjekt odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, instituce nebo jiná osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud jsou cíle a způsoby takového zpracování specifikovány unijním právem nebo právními předpisy členských států, lze na základě unijního práva nebo právních předpisů členských států stanovit určitá kritéria pro jeho nebo jejich jmenování.

 • h) zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, instituce nebo jiná osoba, která zpracovává osobní údaje jménem odpovědného subjektu.

 • i) příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, instituce nebo jiná osoba, které jsou zpřístupněny osobní údaje bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Veřejné orgány, které mohou v rámci vyšetřovacího příkazu v souladu s unijním právem nebo právními předpisy členských států potenciálně přijmout osobní údaje, se však za příjemce nepovažují.

 • j) třetí osoba

Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, instituce nebo jiná osoba, která není dotčenou osobou, odpovědným subjektem, zpracovatelem ani osobami přímo odpovědnými odpovědnému subjektu nebo zpracovateli, které však zpracovávají osobní údaje.

 • k) souhlas

Souhlas je jakýkoli projev vůle, který dotčená osoba pro konkrétní případ informovaně, srozumitelně a dobrovolně vyjádří v podobě prohlášení nebo jiného jednoznačně stvrzujícího aktu, kterým dotčená osoba dává na srozuměnou, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se jí týkají.

2. Název a adresa subjektu odpovědného za zpracování

Odpovědný subjekt ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů:

Christel Knoll Vertriebsservice GmbH
Untermarxgrüner Str. 27
08527 Plauen/Oberlosa

Telefon.: +49 3741 / 4840-10
Fax: +49 3741 / 4840-603
E-mail:
Web: www.christelknoll.de

Jméno a adresa pověřence pro ochranou osobních údajů

Pověřencem pro ochranou osobních údajů subjektu odpovědného za zpracování je:

Florian Lamprecht
Christel Knoll Vertriebsservice GmbH
Untermarxgrüner Str. 27
08527 Plauen/Oberlosa

Tel.: +49 3741 / 4840-50
E-Mail:

Každá dotčená osoba může kdykoli kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s libovolnými dotazy a připomínkami týkajícími se ochrany osobních údajů.

3. Cookies

Internetové stránky firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH používají soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které internetový prohlížeč vytváří a ukládá v počítačovém systému.

Soubory cookies používá řada internetových stránek a serverů. Mnoho souborů cookies obsahuje tzv. Cookie-ID. Cookie-ID je jedinečný identifikátor souboru cookies. Skládá se ze znakového řetězce, pomocí kterého lze internetové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookies uložen. Navštíveným internetovým stránkám a serverům to umožňuje odlišit jednotlivý prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookies. Určitý internetový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován pomocí jedinečného identifikátoru Cookie-ID.

Pomocí souborů cookies může společnost Christel Knoll Vertriebsservice GmbH poskytnout uživatelům tohoto webu uživatelsky přívětivější služby, které by bez vytvoření souborů cookies nebyly možné.

Pomocí souborů cookies lze na našem webu optimalizovat informace a nabídky pro uživatele. Jak již bylo uvedeno, soubory cookies nám umožňují znovu rozpoznat uživatele našeho webu. Účelem tohoto opětovného rozpoznání je uživatelům používání našeho webu usnadnit. Uživatel webu, který používá soubory cookies, nemusí například při každé návštěvě webu znovu zadávat přístupové údaje, protože je web převezme ze souboru cookies uloženého v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je soubor cookies nákupního košíku v online obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookies pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Dotčená osoba může kdykoli zabránit vytváření souborů cookies ze strany našeho webu, pokud nastaví odpovídajícím způsobem použitý internetový prohlížeč, a tím trvale vytváření souborů cookies zamítne. Již vytvořené soubory cookies lze také kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného softwaru. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud dotčená osoba v použitém internetovém prohlížeči vytváření souborů cookies deaktivuje, nemusejí být podle okolností všechny funkce našeho webu plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Web firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH shromažďuje s každým načtením internetové stránky dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem řadu obecných údajů a informací. Tato obecná data a informace jsou uloženy v protokolových souborech serveru. Shromažďovat se mohou tyto údaje: (1) typy a verze použitých prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) internetová stránka, z níž přistupující systém přistupuje k našemu webu (tzv. referrer), (4) podstránky na našem webu, které načetl přistupující systém, (5) datum a čas přístupu na web, (6) IP adresa, (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží ochraně v případě útoků na naše IT systémy.

Při využívání těchto obecných údajů a informací firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH nevyvozuje o dotčené osobě žádné závěry. Tyto informace jsou naopak potřebné k tomu, abychom byli schopni (1) poskytnout správný obsah našeho webu, (2) optimalizovat obsah našeho webu a reklamu na něm obsaženou, (3) zajistit trvalé fungování našich IT systémů a technologie našeho webu a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení potřebné informace pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Tato anonymně shromažďovaná data a informace firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH vyhodnocuje jednak statisticky a dále vyhodnocuje s cílem zvýšit ochranu osobních údajů a bezpečnost dat v naší firmě, aby bylo zajištěna maximální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data protokolových souborů serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytovaných dotčenou osobou.

5. Možnosti kontaktování prostřednictvím internetové stránky

Na základě právních předpisů obsahuje web firmy společnosti Christel Knoll Vertriebsservice GmbH informace, které umožňují rychle elektronicky kontaktovat naši společnost a přímo s námi komunikovat, což zahrnuje také obecnou adresu elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud dotčená osoba kontaktuje odpovědný subjekt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté dotčenou osobou se automaticky uloží. Takové osobní údaje dobrovolně poskytnuté subjektu odpovědnému za zpracování údajů ze strany dotčené osoby se ukládají pro účely zpracování nebo kontaktování dotčené osoby. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

6. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Subjekt odpovědný za zpracování zpracovává a ukládá osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení, anebo po dobu stanovenou evropským zákonodárstvím a regulátorem nebo jinými zákonodárci formou zákonů nebo předpisů, kterým subjekt odpovědný za zpracování podléhá.

Pokud pomine účel uložení nebo pokud vyprší doba uložení předepsaná evropským zákonodárstvím a regulátorem nebo jiným příslušným zákonodárcem, jsou osobní údaje rutinně a v souladu s ustanoveními zákona zablokovány nebo vymazány.

7. Práva dotčené osoby

 • a) Právo na potvrzení

Každá dotčená osoba má evropským zákonodárstvím a regulátorem vyhrazené právo vyžádat si od odpovědného subjektu potvrzení o tom, zda jsou příslušné osobní údaje zpracovávány. Pokud dotčená osoba uplatňuje toto právo na potvrzení, může kdykoli kontaktovat zaměstnance subjektu odpovědného za zpracování.

 • b) Právo na informace

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má evropským zákonodárstvím a regulátorem zajištěno právo získat kdykoli osobní údaje od subjektu odpovědného za zpracování bezplatnou informaci o osobních údajích o své osobě uchovávaných a kopii těchto informací. Kromě toho přiznává evropské zákonodárství poskytnutí dotčené osobě právo na následující informace:

  • účely zpracování
  • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje oznámeny nebo jsou oznamovány, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací
  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, anebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby
  • trvání práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se osoby týkají, anebo na omezení zpracování odpovědným subjektem, případně na vznesení námitky proti takovému zpracování
  • trvání práva na stížnost u dozorujícího úřadu
  • Pokud osobní údaje nejsou získány od dotčené osoby: Všechny dostupné informace o původu údajů
  • existence automatizovaného rozhodovacího procesu včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a (alespoň v těchto případech) smysluplné informace o algoritmu a rozsahu a zamýšleném účinku takového zpracování na dotčenou osobu

Dále má dotčená osoba právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány třetí straně nebo některé mezinárodní organizaci. V takovém případě má ostatně dotčená osoba právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s předáváním údajů.

Pokud dotčená osoba nárokuje toto právo na informace, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na zaměstnance subjektu odpovědného za zpracování.

 • c) Právo na opravu

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má evropským zákonodárstvím a regulátorem zajištěno právo požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Dále má dotčená osoba právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Pokud dotčená osoba nárokuje toto právo na opravu, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na zaměstnance subjektu odpovědného za zpracování.

 • d) Právo na vymazání

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má evropským zákonodárstvím a regulátorem zajištěno právo od odpovědného subjektu požadovat, aby její osobní údaje byly neprodleně odstraněny, pokud platí jeden z následujících důvodů a pokud není zpracování povinné:

  • Osobní údaje byly získány pro tyto účely nebo zpracovány jiným způsobem, pro který již nejsou nutné.
  • Dotčená osoba odvolává svůj souhlas, o který se opírá zpracování podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a) GDPR, a chybí jiný právní základ pro zpracování.
  • Dotyčná osoba vznese námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování, anebo dotčená osoba vznese námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
  • Vymazání osobních údajů je nezbytné k plnění zákonné povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, kterému podléhá odpovědný subjekt.
  • Osobní údaje byly získány v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Nastane-li některý z výše uvedených důvodů a dotčená osoba hodlá iniciovat vymazání osobních údajů uložených u firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na zaměstnance subjektu odpovědného za zpracování. Zaměstnanec firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH zajistí okamžité splnění požadavku na vymazání.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny firmou Christel Knoll Vertriebsservice GmbH a je-li naše firma jako odpovědný subjekt v souladu s čl. 17 odst. 1 GDPR povinna vymazat osobní údaje, přijme firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH s přihlédnutím na dostupné technologie a náklady na implementaci vhodná opatření, včetně technických opatření, a uvědomí ostatní subjekty odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že dotčená osoba si od těchto ostatních subjektů odpovědných za zpracování údajů vyžádala vymazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo kopie a repliky těchto osobních údajů, pokud není zpracování vyžadováno. Zaměstnanec firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH zajistí vše potřebné v jednotlivém případě.

 • e) Právo na omezení zpracování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má evropským zákonodárstvím a regulátorem zajištěno právo od odpovědného subjektu požadovat omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  • Správnost osobních údajů je dotčenou osobou zpochybněna, a to po dobu, která umožňuje odpovědnému subjektu správnost osobních údajů ověřit.
  • Zpracování je nezákonné, dotčená osoba odmítá vymazání osobních údajů a namísto toho požaduje omezení využívání osobních údajů.
  • Odpovědný subjekt již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, avšak dotčená osoba je potřebuje k uplatňování, výkonu nebo obraně právních nároků.
  • Dotčená osoba má námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a není zatím jasné, zda oprávněné důvody odpovědného subjektu převažují nad důvody dotčené osoby.

Nastane-li některá z výše uvedených podmínek a dotyčná osoba hodlá požadovat omezení osobních údajů uložených u firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na zaměstnance subjektu odpovědného za zpracování. Zaměstnanec firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH zajistí omezení zpracování.

 • f) Právo na přenositelnost dat

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má evropským zákonodárstvím a regulátorem zajištěno právo obdržet příslušné osobní údaje, které byly dotčenou osobou poskytnuty odpovědnému subjektu, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Má také právo předat tyto údaje jinému odpovědnému subjektu, aniž by jí v tom bránil odpovědný subjekt, kterému byla osobní data poskytnuta, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písmeno a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6, odst. 1 písmeno b) GDPR a zpracování se provádí za použití automatizovaných postupů, pokud není zpracování vyžadováno pro plnění určitého úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo spadá do výkonu veřejné moci, která byla udělena odpovědnému subjektu.

Dále má dotčená osoba při výkonu svého práva na přenositelnost dat podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo požadovat, aby osobní data byla přenesena přímo od jednoho odpovědného subjektu jinému odpovědnému subjektu, nakolik je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou postižena práva a svobody jiných osob.

Aby bylo možné uplatnit právo na přenositelnost dat, může dotčená osoba kdykoli kontaktovat zaměstnance firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH.

 • g) Právo na námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárstvím a regulátorem z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování příslušných osobních údajů, které se provádí podle čl. 6 odst. 1 písmeno e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě námitek firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH nadále nebude zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat naléhavé, zákonem chráněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Pokud firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takového marketingu. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovým přímým marketingem. Pokud dotčená osoba vznese námitku vůči zpracování údajů firmou Christel Knoll Vertriebsservice GmbH za účelem přímého marketingu, nebude firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH nadále osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Dotčená osoba má kromě toho právo z důvodů plynoucích z její specifické situace vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů, které provádí firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH pro výzkumné nebo historické účely nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud takové zpracování není nezbytné k plnění úkolu ve veřejném zájmu.

Aby bylo možné uplatnit právo na námitku, může dotčená osoba kdykoli přímo kontaktovat libovolného zaměstnance firmy Christel Knoll Vertriebsservice GmbH nebo jiného zaměstnance. Dotčená osoba dále může v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bez ohledu na směrnici č. 2002/58/ES podat námitku prostřednictvím automatizovaného postupu, který používá technické specifikace.

 • h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má evropským zákonodárstvím a regulátorem zajištěno právo nepodléhat rozhodování založenému pouze na automatizovaném zpracování (včetně profilování), které má na ni právní účinek nebo se jí podobným způsobem významně dotýká; pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědným subjektem nebo (2) je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědný subjekt, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů dotčené osoby nebo 3) je provedeno s výslovným souhlasem dotčené osoby.

Pokud je rozhodování (1) vyžadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědným subjektem nebo (2) se provádí s výslovným souhlasem dotčené osoby, přijme firma Christel Knoll Vertriebsservice GmbH vhodná opatření k ochraně práv a svobod i oprávněných zájmů dotčené osoby, včetně alespoň práva na vyžádání osobního zásahu ze strany odpovědného subjektu, na předložení vlastního stanoviska a na zpochybnění rozhodnutí.

Hodlá-li dotčená osoba uplatnit práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na zaměstnance subjektu odpovědného za zpracování.

 • i) Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má evropským zákonodárstvím a regulátorem zajištěno právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů.

Hodlá-li dotčená osoba uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se za tímto účelem kdykoli obrátit na zaměstnance subjektu odpovědného za zpracování.

8. Ochrana dat při konkurzech a v konkurzních řízeních

Subjekt odpovědný za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem realizace konkurzního řízení. Zpracování lze být také provádět elektronicky. To platí zejména v případě, kdy uchazeč předá subjektu odpovědnému za zpracování příslušné podklady pro vyřízení konkurz elektronickou cestou, například elektronickou poštou nebo prostřednictvím webového formuláře na internetové stránce. Pokud subjekt odpovědný za zpracování uzavře pracovní smlouvu s uchazečem, budou údaje předané pro účely vyřízení pracovního poměru uloženy v souladu se zákonnými předpisy. Pokud subjekt odpovědný za zpracování s uchazečem neuzavírá pracovní smlouvu, vymažou se podklady pro konkurz automaticky dva měsíce po oznámení rozhodnutí o nepřijetí, pokud vymazání nebrání jiné oprávněnými zájmy subjektu odpovědného za zpracování. Jinými oprávněnými zájmy v tomto smyslu je například důkazní břemeno v rámci řízení podle zákona o rovném zacházení (AGG).

9. Zásady ochrany osobních údajů pro instalaci a používání nástroje Matomo

Subjekt odpovědný za zpracování integroval do těchto internetových stránek komponentu Matomo. Matomo je open source softwarový nástroj pro webovou analýzu. Webová analýza představuje sběr, shromažďování a vyhodnocování dat o chování návštěvníků internetových stránek. Webový analytický nástroj zahrnuje mimo jiné údaje, ze které internetové stránky dotčená osoba přišla na určitou internetovou stránku (tzv. referrer), na které podstránky webu návštěvníci přistupovali nebo jako často a jak dlouho si prohlíželi určitou podstránku. Webová analýza se používá především k optimalizaci webu a k analýze nákladů a výnosů internetové reklamy.

Software je provozován na serveru subjektu odpovědného za zpracování, soubory protokolu s citlivými osobními údaji se ukládají výhradně na tomto serveru.

Účelem komponenty Matomo je analýza návštěvnických toků na našem webu. Subjekt odpovědný za zpracování využívá získané údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení využívání tohoto webu, pro sestavování online zpráv o aktivitách na našem webu.

Nástroj Matomo vytvoří v informačním systému dotčené osoby soubor cookies. Co jsou soubory cookies, bylo již vysvětleno. Vytvoření souboru cookies nám umožňuje analýzu využívání našeho webu. Při každém načtení jednotlivé stránky z tohoto webu obdrží internetový prohlížeč v IT systému dotčené osoby automaticky pokyny z komponenty Matomo, aby našemu serveru předal údaje za účelem online analýzy. Tímto technickým postupem získáváme znalosti osobních údajů, jako je IP adresa dotčené osoby, která nám mimo jiné slouží ke zjišťování původu návštěvníků a prokliků.

Pomocí souboru cookies se ukládají osobní informace, jako je například čas přístupu, místo, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv na našem webu. Při každé návštěvě našeho webu se na náš server přenesou osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení dotčené osoby. Tyto osobní údaje jsou uloženy pouze u nás. Tyto osobní údaje nepředáváme třetím stranám.

Dotčená osoba může vytváření souborů cookies naším webem (viz výše) kdykoli zabránit příslušným nastavením použitého internetového prohlížeče, a tím trvale vytváření souborů cookies zrušit. Toto nastavení použitého internetového prohlížeče také zabrání také vytvoření souboru cookies v IT systému dotčené osoby nástrojem Matomo. Kromě toho lze soubor cookies, který již byl nástrojem Matomo vytvořen, kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarů.

Dotčená osoba má dále možnost vznést námitky proti sběru údajů vytvořených nástrojem Matomo a týkajících se využívání tohoto webu a zabránit mu. Za tímto účelem musí dotčená osoba ve svém prohlížeči nastavit volbu „Do not Track“ (Nesledovat).

Po nastavení zákazu souborů cookies se však může stát, že internetové stránky subjektu odpovědného za zpracování nebudou pro dotčenou osobu nadále použitelné v plném rozsahu.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů pro nástroj Matomo naleznete na adrese https://matomo.org/privacy/.

10. Právní základ zpracování

Čl. 6 I písm. a GDPR slouží naší firmě jako právní základ pro operace zpracování, u nichž získáváme souhlas pro určitý účel zpracování. V případě, že je zpracování osobních údajů vyžadováno za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby nebo protislužby, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů ohledně našich produktů nebo služeb. Má-li naše firma určitou zákonnou povinnost, v jejímž rámci se vyžaduje zpracování osobních údajů, například ke splnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c GDPR. Ve vzácných případech může být vyžadováno zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby. O takový případ se jedná, jestliže by se například návštěvník v naší provozovně zranil a následně by bylo nutné předat lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně informaci o jeho jménu, věku, zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace. Zpracování by pak bylo založeno na čl. 6 I písm. d GDPR. V neposlední řadě mohou být operace zpracování založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Na tomto právním základu jsou založeny operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší firmy nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby. Takové způsoby zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je výslovně zmiňuje evropské zákonodárství. To zastává pojetí, že o oprávněný zájem by se mohlo jednat, je-li dotčená osoba zákazníkem odpovědného subjektu (V tomto ohledu se lze domnívat, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod odůvodnění č. 47, věta 2 GDPR).

11. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje odpovědný subjekt nebo třetí osoba

Je-li zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem provádění naší obchodní činnosti ve prospěch našich zaměstnanců a našich akcionářů.

12. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem délky uložení osobních údajů je příslušná zákonem stanovená lhůta uchování údajů. Po uplynutí lhůty se příslušné údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely plnění nebo uzavírání smluv, rutinně vymazávají.

13. Zákonná nebo smluvní ustanovení týkající se poskytování osobních údajů; nevyhnutelnost pro uzavření smlouvy; povinnost dotčené osoby poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Upozorňujeme vás, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. údaje o smluvní straně). Někdy může být k uzavření smlouvy nutné, aby nám dotčená osoba poskytla osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Dotčená osoba má například povinnost poskytnout nám osobní informace při uzavírání smlouvy s naší firmou. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by smlouva s dotčenou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů dotčenou osobou musí dotčená osoba kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec vysvětlí dotčené osobě v konkrétním případě, zda je poskytnutí osobních údajů zákonem nebo smluvně předepsáno nebo vyžadováno pro uzavření smlouvy, zda platí povinnost poskytnout osobní údaje a jaké následky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

14. Používání automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná firma se vyhýbáme automatickému rozhodování nebo profilování.

Použití skriptovacích knihoven (Google Webfonts)

Aby se naše obsahy zobrazovaly ve všech prohlížečích správně a graficky přijatelně, jsou na těchto webových stránkách používány skriptovací knihovny a knihovny fontů, např. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts brání opakovanému načítání do vyrovnávací paměti prohlížeče. Pokud prohlížeč nepodporuje Google Webfonts nebo brání přístupu, zobrazí se obsah ve standardním písmu.

Volání knihoven skriptů nebo knihoven písem automaticky vyvolá spojení s provozovatelem knihovny. Teoreticky je možné (ve skutečnosti ovšem také nejasné, zda a případně za jakým účelem), že provozovatelé příslušných knihoven shromažďují údaje.

Pravidla ochrany osobních údajů provozovatele knihovny Google naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/


Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů organizace DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která je činná jako externí pověřenec pro ochranu osobních údajů v Horním Bavorsku, ve spolupráci s právním zástupce pro ochranu osobních údajů panem Christianem Solmeckem.